Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en kollektiv investeringsordning, der er reguleret af lov om investeringsforeninger m.v.. Loven implementerer bl.a. EU’s direktiv nr. 2009/25/EF af 13. juli 2009, i daglig tale EU’s ”UCITS Direktiv”.

En Investeringsforening er normalt opdelt i afdelinger, der har hver sin investeringsstrategi og hver sin risikoprofil. En afdeling kan f.eks. investere i danske aktier, danske obligationer eller virksomheds­obligationer.

Investeringerne i hver afdeling bestemmes af en kapitalforvalter, som har viden om netop den investerings­strategi, afdelingen har. Kapitalforvalteren har en særskilt tilladelse fra Finanstilsynet til at være kapitalforvalter.

Investeringsforeningen har ingen ejer, men har sin egen bestyrelse, som skal varetage investorernes interesser.

Den daglige administration (bogføring af værdipapirhandler, ind- og udbetalinger til afdelingerne, kontrol af lovmæssige placeringsgrænser, indberetning af statistik til myndigheder, beregning af indre værdi m.v.) foretages af et Investerings­forvaltningsselskab.

Investeringerne foretages gennem en depotbank, som har særskilt forpligtelse til at føre dagligt tilsyn med, at Investeringsforeningen overholder lovregler og egen investeringsstrategi.

Investeringsforeninger reguleres af Finanstilsynets kontor for investorbeskyttelse.

Den grundlæggende idé med en investeringsforening er, at en række investorer ved at forene sig opnår adgang til ekspertise, risikospredning og rabatter, som ellers er forbeholdt de største investorer.

Vigtigt at vide om investeringsforeninger

Herunder kan du får et indblik og yderligere svar på nogle af de spørgsmål der måtte være i forbindelse med en Investeringsforening.

Hvad er ÅOP

ÅOP er et mål for Årlige Omkostninger i Procent, som en investor oplever i en investeringsforening.

Disse omkostninger er altid medregnet i årets afkast.

ÅOP består af flere komponenter:

Løbende administrationsomkostninger
honorar til kapitalforvalter, administrationsselskab, bestyrelse, revisor samt depotgebyrer og gebyr til Finanstilsynet.
Handelsomkostninger
Kurtage ved investering som ikke er dækket af nye investorer eller udtrædende investorer.
ETF-omkostninger
Indirekte omkostninger fra de investeringsbeviser eller ETF-er som afdelingen investerer i.
En syvendedel af indtrædelsesgebyret
Også kaldet emissionstillægget
En syvendedel af udtrædelsesgebyret
Også kaldet indløsningsfradraget

Omkostninger, som ikke er med i ÅOP:

Indirekte handelsomkostninger ved omlægninger, dvs. halvdelen af den forskel der er mellem købs- og salgskurser for de værdipapirer eller finansielle kontrakter, som afdelingen investerer i. Dette tal kan kun estimeres, men er under alle omstændigheder indeholdt i afkastet.

Skat og Investeringsforening

Kursavancer og udbytter fra investeringsforeninger er skattepligtige.
Opgørelsesmetoden og skatteprocenten afhænger af, hvem der investerer, og hvilke investeringsbeviser, man investerer i.

Selskaber inklusiv Virksomhedsskatteordningen skal altid opgøre kursavancer efter lagerprincippet, hvilket vil sige at man er skattepligtig af såvel realiserede som urealiserede avancer i skatteåret. Alle kursavancer har samme skatteprocent.

Private investorer, som investerer frie midler, skal opgøre avancer efter forskellige metoder, og har forskellige skatteprocenter, afhængigt af, hvilke investeringsbeviser, der investeres i.

Udloddende, aktiebaserede investeringsbeviser (f.eks. Optimal Danske aktier): Avancer opgøres efter realsationsprincippet, og beskattes som aktieindkomst.

Udloddende, obligationsbaserede investeringsbeviser (f.eks. Optimal Danske obligationer): Avancer opgøres efter realsationsprincippet, og beskattes som kapitalindkomst.

Akkumulerende, aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter lagerprincippet, og beskattes som aktieindkomst.

Akkumulerende, ikke-aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter lagerprincippet, og beskattes som kapitalindkomst.