Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en kollektiv investeringsordning, hvor mange investorer investerer sammen. Investeringsforeningen har en professionel porteføljeforvalter, som varetager investeringerne indenfor de givne investeringsrestriktioner og risikorammer.

Den grundlæggende idé med en investeringsforening er, at en række investorer ved at forene sig opnår adgang til ekspertise, risikospredning og rabatter, som ellers er forbeholdt de største investorer.

En Investeringsforening er normalt opdelt i afdelinger, der har hver sin investeringsstrategi og hver sin risikoprofil. En afdeling kan f.eks. investere i danske aktier, danske obligationer eller virksomhedsobligationer. Hver afdeling har en porteføljeforvalter, som har viden om netop den investeringsstrategi, afdelingen har.

Afdelingerne kan opdeles i flere andelsklasser. Andelsklasserne kan differere på f.eks. valuta, distributionsmetode eller andet. Alle andelsklasserne under en afdeling har samme investeringsstrategi som afdelingen.

Investeringsforeningen har ingen ejer, men har en bestyrelse, som skal varetage investorernes interesser.

Den daglige administration af investeringsforeningen foretages af et investeringsforvaltningsselskab. Fundmarket A/S har Finanstilsynets tilladelse som investeringsforvaltningsselskab.

Investeringerne foretages gennem en depotbank, som har særskilt forpligtelse (depositar funktion) til at føre dagligt tilsyn med, at Investeringsforeningen overholder lovregler og egen investeringsstrategi.

Investeringsforeninger reguleres af Finanstilsynets kontor for investorbeskyttelse.

 

Hvad er en kapitalforening?

En kapitalforening er en kollektiv investeringsordning, hvor mange investorer investerer sammen. Kapitalforeningen har en professionel porteføljeforvalter, som varetager investeringerne indenfor de givne investeringsrestriktioner og risikorammer.

Forskellen på en kapitalforening og investeringsforening er den lovgivning, som de hver især opererer under. Lovgivningen for investeringsforeninger er mere striks, fordi investeringsforeninger udbydes til private investorer. Kapitalforeninger udbydes som udgangspunkt ikke til private investorer, da investeringerne kan være mere risikable.

Den grundlæggende idé med en kapitalforening er, at en række investorer ved at forene sig opnår adgang til ekspertise, risikospredning og rabatter, som ellers er forbeholdt de største investorer.

Kapitalforeninger kan ligesom investeringsforeninger opdeles i afdelinger og andelsklasser.

Vigtigt at vide om investeringsforeninger

Herunder kan du får et indblik og yderligere svar på nogle af de spørgsmål der måtte være i forbindelse med en Investeringsforening.

Omkostninger i investeringsfonde

Omkostningsnøgletal, metoderne til beregning og offentliggørelse heraf er lovbestemte.

 

Administrationsomkostninger

Investeringsfonde betaler de administrationsomkostninger, som påløber hver enkelt afdeling. Administrationsomkostningerne udgør bl.a. honorar til investeringsforvaltningsselskab og porteføljeforvalter, Finanstilsyn, depotbank, bestyrelseshonorar og revisionshonorar.

I årsrapporten vil du kunne finde nøgletallet administrationsomkostninger i procent.

 

Løbende omkostninger

I dokumenterne central investorinformation, væsentlig investorinformation og PRIIP, fremgår nøgletallet løbende omkostninger i procent. Dette er også det omkostningsnøgletal, som Fundmarket viser.

I løbende omkostninger indgår administrationsomkostninger i procent samt eventuelle indirekte omkostninger. Hvis en investeringsforening investerer i andre investeringsfonde, medregnes en proportionel andel af disse indirekte omkostninger.

 

ÅOP

ÅOP er et mål for de årlige omkostninger i procent, som der er i en afdeling eller andelsklasse. Disse omkostninger er altid indregnet i årets afkast.

ÅOP beregnes som: Løbende administrationsomkostninger i procent + handelsomkostninger som ikke er dækket af indtrædende/udtrædende investorer + 1/7 af indtrædelsesgebyret + 1/7 af udtrædelsesgebyret.

Indirekte handelsomkostninger

Indirekte handelsomkostninger er et teknisk nøgletal. Ved porteføljeomlægninger beregnes de indirekte handelsomkostninger, som halvdelen af den forskel der er mellem købs- og salgskurser for de værdipapirer eller finansielle kontrakter, som afdelingen investerer i. Dette tal kan kun estimeres, men er under alle omstændigheder indeholdt i afkastet.

Skat i investeringsfonde

Investeringsfonde er typisk ikke skattepligtige, derfor beskattes investor af sin investering.

Kursavancer og udbytter fra investeringsforeninger er skattepligtige. Opgørelsesmetoden og skatteprocenten afhænger af, hvem der investerer, og hvilke investeringsbeviser, man investerer i.

Selskaber inklusive Virksomhedsskatteordningen beskattes efter lagerprincippet, hvilket vil sige at man er skattepligtig af såvel realiserede som urealiserede avancer i skatteåret. Alle kursavancer har samme skatteprocent.

Private investorer, som investerer frie midler, beskattes efter forskellige metoder, og har forskellige skatteprocenter, afhængigt af, hvilke investeringsbeviser, der investeres i:

Udloddende, aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter realisationsprincippet og beskattes som aktieindkomst.

Udloddende, obligationsbaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter realisationsprincippet og beskattes som kapitalindkomst.

Akkumulerende, aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter lagerprincippet og beskattes som aktieindkomst.

Akkumulerende, ikke-aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst.