Foreningerne

Fundmarket administrerer investeringsafdelinger i flere foreninger. Fundmarket administrerer to foreninger hvor afdelingerne har indgået aftale om investeringsrådgivning med forskellige kapitalforvaltere, Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager.

Investeringsforeningen PortfolioManager blev etableret i 2018 og Kapitalforeningen PortfolioManager blev etableret i 2021. Foreningerne blev stiftet med en klar vision om at skabe et uafhængigt omkostningseffektivt investeringsalternativ. Derfor er foreningerne PortfolioManager Danmarks første foreninger, som tilbyder direkte køb og salg af investeringsbeviser fra foreningen til private investorer. Investeringsbeviser i danske investeringsforeninger handles normalt gennem en bank og over børsen, hvilket betyder ekstra omkostninger både ved køb og salg og i den periode man ejer beviserne.

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder også afdelinger, som handles på traditionel vis gennem depot i banken.

 

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder også afdelinger, som handles på traditionel vis gennem depot i banken.

Foreningerne samarbejder med Fundmarket, som stiller handelsplatformen til rådighed for de kontoførende afdelinger, som private investorer og investeringsrådgivere anvender til investering.

De enkelte afdelinger varetages af forskellige kapitalforvaltere, der hver især har implementeret deres strategi for afdelingen. Nedenfor her er beskrevet om værdi og strategi for den enkelte kapitalforvalter.

På PortfolioManagers hjemmeside kan der findes yderligere information om produkterne der udbydes – herunder kursudvikling, omkostninger, dokumenter m.m.

Kapitalforvaltere - kontoførende afdelinger (handles via Fundmarket.dk)

Optimal Invest A/S

Optimal Invest A/S’s målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter

Se mere på Optimal Invest

Optimal Danske aktier

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq København.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingen følger en ligevægts investeringsstrategi bestående af max. 2 % overvægt/undervægt i de enkelte C25-selskaber i forhold til en ligevægt på 4 % i hvert selskab.
Afdelingen investerer primært i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske aktier, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Central Investorinformation Optimal Danske Aktier

Optimal Globale Aktier

Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

  • Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific: Op til 100 %
  • Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets: Maksimalt 20%
  • Grænse Markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia): Maksimalt 10%

Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformtion Optimal Globale Aktier

Optimal Danske Obligationer

Afdelingen er aktivt styret og investerer i danske obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne.

Afdelingen investerer i op mod 25 forskellige danske obligationer, denomineret i danske kroner eller euro.
Det tilstræbes at den samlede renterisiko, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 5 år.
Afdelingen er udloddende.

Central Investorinformation Optimal Danske Obligationer

Optimal Globale Obligationer

Afdelingen investerer i indeksbaserede UCITS ETF’er, der indeholder tre komponenter:

Virksomhedsobligationer i kategorien Investment grade og Non-Investment grade, samt obligationer fra emerging markets-lande.

Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger.
Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 pct.-point overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.

Central Investorinformation Optimal Globale Obligationer

Optimal Alternative Investeringer

Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingens formue investeres i forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water m.m.
Formuen investeres med maksimalt 15% i hver enkelt tema-investering.
Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Alternative Investeringer

Optimal Mix

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere) og danske obligationer.
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51% aktier og maksimalt 49% obligationer.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består af max. 5% overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.
Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimail Balance Mix

Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst

Afdelingen har tilladelse til at investere som feederinstitut. Afdelingen skal således investere minimum 85 pct. af formuen i en anden UCITS
(masterinstitut). Afdelingens masterinstitut er klasse f i masterinstituttet: Investeringsforeningen PortfolioManager – Optimal – Globale Aktier.
Masterinstituttet investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere). Porteføljen styres aktivt og
rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

  • Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific: Op til 100 %
  • Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets: Maksimalt 20%
  • Grænse Markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia): Maksimalt 10%

Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Hammers Fonde

I Hammers Fonde varetages kundernes interesser og dermed det optimale fundament for bedre investeringsløsninger.

Hammers Fonde består af to afdelinger, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. Dermed kan fordelingen mellem de to skræddersyes til hver kundes investerings- og risikoprofil.

Se mere på Hammers Fonde

Hammers Fonde Lav

Hammers Fonde Lav er en balanceret konservativ investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 30% aktier og 70% obligationer, der kan justeres op og ned med 10 pct. point. Investeringsplanen styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.

Hammers Fonde Lav er for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der bevarer opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til.

Central Investorinformation Hammers Fonde Lav

Hammers Fonde Høj

Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer i udgangspunktet, og vægtningen kan justeres op og ned, således at risikoprofilen bevares intakt. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.

Hammers Fonde Høj er for investorer, der er bekendt med, at investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, og at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning – men ingen garanti – for højere afkast.

Central Investorinformation Hammers Fonde Høj

Atlas Global Macro

Atlas Global Macros er en kapitalforening, hvis målsætning er at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Atlas Global Macro er en feederfond, som udelukkende investerer i masterfonden, Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg. Masterfonden har Apex Asset Management AG som porteføljeforvalter med Lars Tvede og Jakob Due som porteføljemanagere. Masterinstituttet investerer ud fra tre principper: Fleksibilitet gennem et globalt mandat med mulighed for at benytte adskillige aktivklasser og finansielle instrumenter. Top-down approach hvor aktivallokering baseres på et globalt top-down makro view. Viden, da porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter og altid har adgang til den bedste information.

Se mere på Atlas Global Macro

Investoroplysninger Atlas Global Macro KL

Atlas Global Macro, kl f PRIIP

 

 

 

Kapitalforvaltere - børsnoterede & unoterede afdelinger (handles via bank)

PP Capital

Vi tilbyder individuel rådgivning og forvaltning, der lægger vægt på risikoprofil og investeringshorisont. Helt centralt for vores tilgang til kapitalforvaltning ønsker vi at opbygge et gensidigt tillidsforhold.
Hvis du ønsker en gennemgang af dine nuværende investeringer, eller hvis du overvejer at foretage nye investeringer, vil PP Capital med glæde mødes, så vi sammen kan få en god dialog om de investeringer, som vi mener, vil passe dig.

Se mere på PP Capital Asset Management

PP Capital StockPick

StockPick er en aktivt forvaltet investeringsstrategi med målet at give højest mulig afkast under hensyntagen til risiko. For at finde de bedste investeringer, benytter afdelingen en analytisk tilgang, hvor aktier vurderes ud fra et 7-faktor scoringssystem, der inkluderer en grundig analyse af forretnings og fundamentale forhold. For at levere det bedste afkast, har afdelingen mulighed for at investere globalt. Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Investeringsstrategien har som mål at skabe et attraktivt, langsigtet afkast med en investeringshorisont på minimum 5 år.

Central Investorinformation PP Capital StockPick

PP Capital BASIS

PP Capital BASIS er en balanceret portefølje, hvor der via billige ETF’er med stor risikospredning indgår flere aktivklasser, heriblandt aktier, obligationer og alternativer. Strategien har som målsætning at beskytte og øge formuen over tid. PP Capital BASIS er derfor egnet til investorer, der ønsker et robust fundament i deres portefølje, hvor der bliver leveret stabile afkast med fokus på at undgå store tab ved markedsuro. PP Capital BASIS blev børsnoteret 26.04.2019.

Porteføljesammensætningen i PP Capital BASIS tager udgangspunkt i en diversificeret portefølje bestående af aktier, obligationer og alternativer. Investeringerne foretages i billige og effektive indeksfonde, ETF’er. Valget af de optimale aktivklasser og ETF’er samt den løbende vægtning heraf foretages ud fra en analyse af den økonomiske situation og udvikling. I gode økonomiske tider, øges andelen af aktier, mens der i dårlige perioder investeres mere i obligationer. Målet er at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem de forskellige aktivklasser.

Central Investorinformation PP Capital BASIS

PP Capital Tactical Asset Allocation

PP Capital Tactical Asset Allocation er en kvantitativ og aktiv allokeringsstrategi, der fungerer som det risikojusterende element i porteføljen.

Målet er at, allokere på månedlig basis til den aktivklasse, der forventes at give det højeste afkast i betragtning af det aktuelle økonomiske miljø.

PP Capital Tactical Asset Allocation blev børsnoteret 10.06.2020.

Central Investorinformation PP Capital Tactical Asset Allokation

Lundgreen’s Capital

Lundgreen’s Capital arbejder med løsninger på kundens præmisser. Kvalitet, erfaring og indsigt er væsentligt når der rådgives om investeringsmuligheder, finansielle risici eller markedsforventninger. Det arbejde vi udfører er vores passion og det resulterer i en naturlig engageret indsats fra vores side.

Vi er fuldt fleksible over for den enkelte kundes behov. Det giver os den fordel, meget hurtig, altid at kunne tilpasse os til de skiftende behov fra vores kunder

Se mere på Lundgreen’s Capital

Lundgreens Capital - China

Lundgreen’s Capital – China er en investeringsforening som investerer i hovedsageligt kinesiske aktier samt kinesiske obligationer.

Central Investorinformation Lundgreens Capital – China

Copenhagen Allocation Partner

Vores vision er at hjælpe vores kunder med at strukturere deres porteføljer, så de matcher den ønskede investeringsprofil. Vi sikrer skræddersyede løsninger, som er forankret i analyser med langsigtet og bæredygtig tilgang, hvor enkelthed og omkostningsbevidsthed går hånd i hånd.

Vores mission er at opnå højt afkast henover markedskonjukturer gennem timede investeringsbeslutninger. Vi tror på, at aktiv multiasset allokering udkonkurerer  alpha strategier, baseret på en enkelt aktivklasse. Vi sikrer stabil indkomst gennem spredning af aktivklasser, ved at anvende dynamiske modeller af afkastforventning.

Se mere på Copenhagen Allocation Partner

CAP-M

Afdelingen har Morten Kongshaug som kapitalforvalter

Afdelingen henvender sig til investorer, som ønsker mulighed for et højere langsigtet afkast end obligationsafkast, men som samtidigt ikke mener, at aktiemarkedet kan stå alene, for at sikre langsigtet formuevækst.

Investeringsstrategien i afdelingen er at investere på danske som globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande i alle de betydende aktivklasser. Afdelingen har fokus på risikostyring med en middel-risiko profil. Dette defineres statistisk som 95% sandsynlighed for ikke at tabe mere end 14% over 12 måneder. Afdelingen søger stabilt langsigtet formuetilvækst med begrænset kortsigtet tabsrisiko.

Central Investorinformation CAP-M