Foreningerne

Fundmarket administrerer investeringsafdelinger i flere foreninger. Fundmarket administrerer to foreninger hvor afdelingerne har indgået aftale om investeringsrådgivning med forskellige kapitalforvaltere, Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager.

Investeringsforeningen PortfolioManager blev etableret i 2018 og Kapitalforeningen PortfolioManager blev etableret i 2021. Foreningerne blev stiftet med en klar vision om at skabe et uafhængigt omkostningseffektivt investeringsalternativ. Derfor er foreningerne PortfolioManager Danmarks første foreninger, som tilbyder direkte køb og salg af investeringsbeviser fra foreningen til private investorer. Investeringsbeviser i danske investeringsforeninger handles normalt gennem en bank og over børsen, hvilket betyder ekstra omkostninger både ved køb og salg og i den periode man ejer beviserne.

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder også afdelinger, som handles på traditionel vis gennem depot i banken.

 

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder også afdelinger, som handles på traditionel vis gennem depot i banken.

Foreningerne samarbejder med Fundmarket, som stiller handelsplatformen til rådighed for de kontoførende afdelinger, som private investorer og investeringsrådgivere anvender til investering.

De enkelte afdelinger varetages af forskellige kapitalforvaltere, der hver især har implementeret deres strategi for afdelingen. Nedenfor her er beskrevet om værdi og strategi for den enkelte kapitalforvalter.

På PortfolioManagers hjemmeside kan der findes yderligere information om produkterne der udbydes – herunder kursudvikling, omkostninger, dokumenter m.m.

Kapitalforvaltere - kontoførende afdelinger (handles via Fundmarket.dk)

Optimal Invest A/S

Optimal Invest A/S’s målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter

Se mere på Optimal Invest

Optimal Danske aktier

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq København.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingen følger en ligevægts investeringsstrategi bestående af max. 2 % overvægt/undervægt i de enkelte C25-selskaber i forhold til en ligevægt på 4 % i hvert selskab.
Afdelingen investerer primært i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske aktier, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Central Investorinformation Optimal Danske Aktier

Optimal Globale Aktier

Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

 • Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific: Op til 100 %
 • Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets: Maksimalt 20%
 • Grænse Markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia): Maksimalt 10%

Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformtion Optimal Globale Aktier

Optimal Danske Obligationer

Afdelingen er aktivt styret og investerer i danske obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne.

Afdelingen investerer i op mod 25 forskellige danske obligationer, denomineret i danske kroner eller euro.
Det tilstræbes at den samlede renterisiko, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 5 år.
Afdelingen er udloddende.

Central Investorinformation Optimal Danske Obligationer

Optimal Globale Obligationer

Afdelingen investerer i indeksbaserede UCITS ETF’er, der indeholder tre komponenter:

Virksomhedsobligationer i kategorien Investment grade og Non-Investment grade, samt obligationer fra emerging markets-lande.

Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger.
Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 pct.-point overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.

Central Investorinformation Optimal Globale Obligationer

Optimal Alternative Investeringer

Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingens formue investeres i forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water m.m.
Formuen investeres med maksimalt 15% i hver enkelt tema-investering.
Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Alternative Investeringer

Optimal Mix

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere) og danske obligationer.
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51% aktier og maksimalt 49% obligationer.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består af max. 5% overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.
Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Balance Mix

Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst

Afdelingen har tilladelse til at investere som feederinstitut. Afdelingen skal således investere minimum 85 pct. af formuen i en anden UCITS
(masterinstitut). Afdelingens masterinstitut er klasse f i masterinstituttet: Investeringsforeningen PortfolioManager – Optimal – Globale Aktier.
Masterinstituttet investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere). Porteføljen styres aktivt og
rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

 • Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific: Op til 100 %
 • Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets: Maksimalt 20%
 • Grænse Markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia): Maksimalt 10%

Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Aktier Kapitalindkomst

Hammers Fonde

I Hammers Fonde varetages kundernes interesser og dermed det optimale fundament for bedre investeringsløsninger.

Hammers Fonde består af to afdelinger, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. Dermed kan fordelingen mellem de to skræddersyes til hver kundes investerings- og risikoprofil.

Se mere på Hammers Fonde

Hammers Fonde Lav

Hammers Fonde Lav er en balanceret konservativ investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 30% aktier og 70% obligationer, der kan justeres op og ned med 10 pct. point. Investeringsplanen styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.

Hammers Fonde Lav er for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der bevarer opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til.

Central Investorinformation Hammers Fonde Lav

Hammers Fonde Høj

Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer i udgangspunktet, og vægtningen kan justeres op og ned, således at risikoprofilen bevares intakt. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.

Hammers Fonde Høj er for investorer, der er bekendt med, at investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, og at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning – men ingen garanti – for højere afkast.

Central Investorinformation Hammers Fonde Høj

Atlas Global Macro

Atlas Global Macros er en kapitalforening, hvis målsætning er at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Atlas Global Macro er en feederfond, som udelukkende investerer i masterfonden, Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg. Masterfonden har Apex Asset Management AG som porteføljeforvalter med Lars Tvede og Jakob Due som porteføljemanagere. Masterinstituttet investerer ud fra tre principper: Fleksibilitet gennem et globalt mandat med mulighed for at benytte adskillige aktivklasser og finansielle instrumenter. Top-down approach hvor aktivallokering baseres på et globalt top-down makro view. Viden, da porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter og altid har adgang til den bedste information.

Se mere nedenfor eller på Atlas Global Macro

Om afdeling Atlas Global Macro KL

Atlas fonden er en afdeling i Kapitalforeningen PortfolioManager, som sælges på Fundmarket.dk

Afdelingen investerer som feeder fond hvilket betyder, at den udelukkende investerer i master fonden, Class A i Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg.

Afdelingen henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, som forstår de risici som investeringen indebærer, og som minimum investerer 750.000 DKK i afdelingen. 750.000 DKK er minimumsinvestering.

Master fondens investeringsmål er at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Master fonden investerer efter følgende tre investeringsprincipper:

 1. Fleksibilitet: Master fonden har et globalt mandat uden geografiske begrænsninger. Master fonden opnår fleksibilitet ved at kunne investere globalt, benytte mange forskellige finansielle instrumenter, anvende gearing og kun være underlagt få investeringsrestriktioner.

Det er væsentligt for master fonden at have muligheden for at investere i mange forskellige aktivklasser, så afdelingen kan investere i et givent aktiv, når en god mulighed byder sig.

 1. Top-down approach: Master fondens aktivallokering er baseret på et globalt top-down makro view. Det kan være baseret på politiske eller økonomiske trends. Disse trends vil være med til indikere hvilke aktivklasser som giver gode investeringscases. Derfor vil master fonden fokusere på performance fra beta på aktivklasse niveau fremfor alpha på det enkelte underliggende aktiv.
 2. Adgang til den bedste information: Porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter, hvori der indgår analyser og research fra de bedste globale analytikere, økonomer og markedskommentatorer. Porteføljeforvalteren vil bruge videnscenteret som base for sin udvælgelse af aktivklasser.

Master fondens porteføljeforvalter er Apex Asset Management AG, som har tilladelse som Asset Manager i Schweiz under det schweiziske finanstilsyn.

Du kan læse mere om afdelingen i dokumenterne nedenfor.

Investoroplysninger §62 FAIF – KF PM Atlas Global Macro KL – opdateret 10/06/2021

Vedtægter Kapitalforeningen PortfolioManager

Atlas Global Macro kl f – PRIIP – Opdateret 02/06/2021

Sådan investerer du i Atlas Global Macro, kl f

Atlas fonden henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, som forstår de risici, som investeringen indebærer, og som minimum investerer 750.000 DKK i afdelingen. 750.000 DKK er minimumsinvestering.

Du kan købe Atlas fonden på investeringsplatformen, Fundmarket.dk. For at få en investeringskonto på Fundmarket.dk skal du benytte dit NemID, pas/kørekort samt have en dansk bankkonto. Det er gratis at oprette og benytte investeringskontoen på Fundmarket.dk, der er ingen omkostninger for investorerne.

I oprettelsesprocessen vil du skulle svare på nogle spørgsmål. Spørgsmålene er lovbestemte og har til formål at skabe det nødvendige kundekendskab. De har også til formål at forhindre hvidvask. Hvis du ønsker at investere i Atlas fonden, skal du svare ”Ja” til spørgsmålet ”Ønsker du adgang til produkter, som henvender sig til semi-professionelle og professionelle kunder, og har minimumsinvestering 750.000kr. Disse produkter kan være forbundet med højere risici og/eller tab”.

Når din oprettelse er gennemført, skal du vælge fordelingen af dine indbetalinger (”indkøbsliste”). Når du vælger afdeling Atlas Global Macro, kl f på din indkøbsliste, skal du afgive en erklæring om at du er indforstået med de risici, som er forbundet med investeringen. Denne underskriver du med dit NemID.

Når Fundmarket har gennemgået kundekendskabsprocedure og hvidvask kontrol, vil du modtage en mail om, at du nu kan benytte din investeringskonto.

Investeringskontoen er en virtuel bankkonto, som du laver en overførsel til. Herfra fordeles din investering ud til de fonde, som du har valgt på din indkøbsliste. Bemærk at minimumsinvesteringen i Atlas fonden er 750.000 DKK. Du kan se i skemaet her på siden, hvornår Atlas fonden er åben for emission og indløsning.

Emission/Indløsning (køb/salg)

Det er muligt at foretage emission og indløsning i Atlas fonden én gang hver måned.

I skemaet fremgår cut-off tidspunkter for emission og indløsning. Cut-off tidspunktet er det seneste tidspunkt, hvor du skal have afgivet din handelsordre via din investeringskonto på Fundmarket.dk. Ved emission gælder det, at Fundmarket skal have modtaget din investering inden cut-off tidspunktet. Modtager Fundmarket din ordre og/eller din indbetaling senere end cut-off tidspunktet, vil den blive eksekveret med den næste emission/indløsning (ca. en måned senere).

Cut-off tidspunkter kan blive ændret. Inden afdelingens første emission vil de endelige cut-off tidspunkt fremgå her på siden og i dokumentet ”Investoroplysninger”. Herudover vil tidspunkt for den første tegning fremgå tydeligt.

Atlas Global Macro – cut-off tider:

Atlas Global Macro – cut-off tider opdateret 25/05/2022

Kapitalforvaltere - børsnoterede & unoterede afdelinger (handles via bank)

PP Capital

Vi tilbyder individuel rådgivning og forvaltning, der lægger vægt på risikoprofil og investeringshorisont. Helt centralt for vores tilgang til kapitalforvaltning ønsker vi at opbygge et gensidigt tillidsforhold.
Hvis du ønsker en gennemgang af dine nuværende investeringer, eller hvis du overvejer at foretage nye investeringer, vil PP Capital med glæde mødes, så vi sammen kan få en god dialog om de investeringer, som vi mener, vil passe dig.

Se mere på PP Capital Asset Management

PP Capital StockPick

StockPick er en aktivt forvaltet investeringsstrategi med målet at give højest mulig afkast under hensyntagen til risiko. For at finde de bedste investeringer, benytter afdelingen en analytisk tilgang, hvor aktier vurderes ud fra et 7-faktor scoringssystem, der inkluderer en grundig analyse af forretnings og fundamentale forhold. For at levere det bedste afkast, har afdelingen mulighed for at investere globalt. Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Investeringsstrategien har som mål at skabe et attraktivt, langsigtet afkast med en investeringshorisont på minimum 5 år.

Central Investorinformation PP Capital StockPick

PP Capital BASIS

PP Capital BASIS er en balanceret portefølje, hvor der via billige ETF’er med stor risikospredning indgår flere aktivklasser, heriblandt aktier, obligationer og alternativer. Strategien har som målsætning at beskytte og øge formuen over tid. PP Capital BASIS er derfor egnet til investorer, der ønsker et robust fundament i deres portefølje, hvor der bliver leveret stabile afkast med fokus på at undgå store tab ved markedsuro. PP Capital BASIS blev børsnoteret 26.04.2019.

Porteføljesammensætningen i PP Capital BASIS tager udgangspunkt i en diversificeret portefølje bestående af aktier, obligationer og alternativer. Investeringerne foretages i billige og effektive indeksfonde, ETF’er. Valget af de optimale aktivklasser og ETF’er samt den løbende vægtning heraf foretages ud fra en analyse af den økonomiske situation og udvikling. I gode økonomiske tider, øges andelen af aktier, mens der i dårlige perioder investeres mere i obligationer. Målet er at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem de forskellige aktivklasser.

Central Investorinformation PP Capital BASIS

PP Capital Tactical Asset Allocation

PP Capital Tactical Asset Allocation er en kvantitativ og aktiv allokeringsstrategi, der fungerer som det risikojusterende element i porteføljen.

Målet er at, allokere på månedlig basis til den aktivklasse, der forventes at give det højeste afkast i betragtning af det aktuelle økonomiske miljø.

PP Capital Tactical Asset Allocation blev børsnoteret 10.06.2020.

Central Investorinformation PP Capital Tactical Asset Allokation

Lundgreen’s Capital

Lundgreen’s Capital arbejder med løsninger på kundens præmisser. Kvalitet, erfaring og indsigt er væsentligt når der rådgives om investeringsmuligheder, finansielle risici eller markedsforventninger. Det arbejde vi udfører er vores passion og det resulterer i en naturlig engageret indsats fra vores side.

Vi er fuldt fleksible over for den enkelte kundes behov. Det giver os den fordel, meget hurtig, altid at kunne tilpasse os til de skiftende behov fra vores kunder

Se mere på Lundgreen’s Capital

Lundgreen’s Invest – China KL

Lundgreen’s Invest – China KL er en investeringsforening med investeringspolitik om at opnå langsigtet kapitalvækst, gennem investering i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af kinesiske virksomheder, samt virksomheder med hovedaktivitet i Kina.

Central Investorinformation Lundgreen’s Invest – China KL

Snowball Capital

Snowball Invest er en aktiv investeringsforening, som investerer i virksomheder med unikke og holdbare konkurrencemæssige fordele, der befinder sig i dominerende positioner på konkurrencefattige og strukturelt vækstende markeder. Vores investeringsfilosofi kan opsummeres med følgende tre punkter:

 1. Invester i værdiskabende monopoler – virksomheder, der allerede har vundet, og hvor sandsynligheden for, at de bliver ved med at vinde i fremtiden, er høj.
 2. Lad være med at betale for meget for dem – en fair prissætning for kvalitet.
 3. Lad dem være i fred – vores kunder betaler for resultater, ikke aktivitet.

Vi mener, at dette er en investeringsfilosofi, der maksimerer sandsynligheden for at slå aktiemarkedet over en 5-10 årig periode, fordi den lader ”snowball-effekten” udfolde sin magi.

Se mere på Snowball Capital

Snowball Invest

Snowball Invest er en aktiv investeringsforening, som investerer i virksomheder med unikke og holdbare konkurrencemæssige fordele, der befinder sig i dominerende positioner på konkurrencefattige og strukturelt vækstende markeder. Vores investeringsfilosofi kan opsummeres med følgende tre punkter:

 1. Invester i værdiskabende monopoler – virksomheder, der allerede har vundet, og hvor sandsynligheden for, at de bliver ved med at vinde i fremtiden, er høj.
 2. Lad være med at betale for meget for dem – en fair prissætning for kvalitet.
 3. Lad dem være i fred – vores kunder betaler for resultater, ikke aktivitet.

Vi mener, at dette er en investeringsfilosofi, der maksimerer sandsynligheden for at slå aktiemarkedet over en 5-10 årig periode, fordi den lader ”snowball-effekten” udfolde sin magi.

Central investorinformation Snowball Invest kl n

 

Økonomisk Ugebrev

AktieUgebrevet Invest er en anderledes investeringsfond, der grundlæggende følger porteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue

Udgangspunktet er en meget forsigtig investeringsstrategi: I stigende markeder forventer vi at følge nogenlunde med markedet op. I faldende markeder er det hensigten også at tjene penge, dels fordi vi skruer meget ned for aktieandelen, og dels fordi vi afdækker risikoen med ikke gearede short-positioner.

Bruno Japp og Morten W. Langer, har fulgt de danske børsnoterede selskaber i mere end 25 år, og de har udviklet en meget robust analysemodel, som blandt andet omfatter analyse af regnskaber, ledelseskvalitet, strategi, kapitalforhold, handelsmønstre og meget mere.

Se mere på Økonomisk Ugebrev

Aktieugebrevet Invest

Målsætningen er at sikre en robust og diversificeret investeringsportefølje, som kan levere et højt langsigtet afkast. Der stiles mod en miks mellem kortsigtede og langsigtede investeringer. Typisk vil 30-50 procent af porteføljen af danske aktier være tænkt som langsigtede investeringer.

Op til 50 procent af formuen indgår i en mere dynamisk investeringsstrategi, hvor der investeres efter en kortere horisont. Typisk vil andelen af korte aktiepositioner blive skruet markant ned i negative markeder. Hensigten er at neutralisere samlede negative afkast i negative markeder.

Central Investorinformation Aktieugebrevet Invest