Fundmarket A/S’ handelsbetingelser for Fundmarket.dk

 1. Før du handler 
 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du skal have et privat NemID-nøglekort eller app eller et NemID-nøglekort til den virksomhed, du vil handle igennem.
 • Du (eller din virksomhed) skal have en NemKonto.
 • Du må ikke være skattepligtig i USA.
 1. Risiko ved investeringer 
 • Investering i værdipapirer indebærer risiko for tab. På Fundmarket.dk kan du investere i afdelinger i investeringsforeninger og kapitalforeninger. Alle vores afdelinger har, i prospekt eller investoroplysninger samt central information, angivet en risikovurdering af afdelingen. Bemærk, at både risikovurdering og historiske data for afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast eller risiko.
 1. Omkostninger
 • Der er på Fundmarket.dk ingen omkostninger for investor i forbindelse med oprettelse, handelsaktivitet, løbende drift eller lukning af en investeringskonto.
 1. Sådan fungerer det, køb og salg 
 • Når du er blevet oprettet og godkendt som kunde/investor hos Fundmarket.dk, får du tildelt et bankkontonummer i Danske Bank, som vi samarbejder med. Når du opretter dig som kunde, skal du udfylde en indkøbsliste, hvor du oplyser, hvilke afdelinger du vil investere i.
 • Alle indbetalinger til din bankkonto/investeringskonto i Danske Bank sendes hurtigst muligt videre til de afdelinger på Fundmarket.dk, som er angivet på din indkøbsliste.
 • Fundmarket beregner i forbindelse med indbetalingen, hvor stor en andel af hver enkelt afdelings formue, indbetalingen svarer til og dermed, hvor mange investeringsbeviser, din indbetaling svarer til. For afdelinger, som er åbne for emission og indløsning dagligt, sker dette samme dag, som beløbet indgår på din investeringskonto. For afdelinger, som ikke er åbne for emission og indløsning dagligt, vil tidspunkterne for afregning fremgå af afdelingernes prospekt eller investoroplysninger. Du modtager på det tidspunkt besked om, hvor mange investeringsbeviser du har købt.
 • Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S beregner indre værdi af afdelingerne om morgenen på alle hverdage. På dette tidspunkt afvikles alle ordrer, som er modtaget senest kl. 14.30 på foregående hverdag. Hvis en afdeling ikke stiller priser dagligt, vil dette fremgå af afdelingens prospekt eller investoroplysninger.
 • Udbetalinger til dig som kunde/investor sker direkte fra afdelingernes bankkonti til din NemKonto. I forbindelse med udbetalingen beregner Fundmarket, hvor mange investeringsbeviser der sælges fra dit depot.
 • Når du vil sælge dine investeringsbeviser, foretages dette ligeledes via Fundmarket.dk via ”Salgs-knappen”, hvor du angiver, hvor mange andele investeringsbeviser du vil sælge.
 • Hvis du gør det på en hverdag inden kl. 14.30, beregnes værdien af andelene den næstkommende hverdags morgen, og beløbet overføres til din NemKonto. Hvis en afdeling ikke er åben for emission og indløsning dagligt, vil dette fremgå af afdelingens prospekt eller investoroplysninger.
 • Du kan også sælge investeringsbeviser, du allerede har, og vælge at geninvestere pengene i en anden afdeling på Fundmarket.dk.
 • Hvis du sælger på en hverdag inden kl. 14.30, bliver værdien af de solgte investeringsbeviser beregnet den næstkommende morgen. Beløbet bliver overført direkte fra den ene afdeling til den anden. Du modtager på det tidspunkt besked om beløbet, samt hvor mange nye investeringsbeviser du har modtaget i den nye afdeling. Hvis en afdeling ikke er åben for emission og indløsning dagligt, vil dette fremgå af afdelingens prospekt eller investoroplysninger.
 • I forbindelse med køb og salg modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse. Endvidere modtager du en ny e-mail, når ordren er bogført. Af sikkerhedsmæssige årsager oplyser vi ikke detaljer om ordrerne via e-mails.
 • Både ved køb og salg er det Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, der formidler handlerne. Det er afdelingen, der er handelsmodpart. Afdelingen udsteder således nye andele, hver gang et medlem køber henholdsvis sælger investeringsbeviser.
 • Ovenstående standardforløb kan afvige ved enkelte afdelinger. Såfremt andre omstændigheder gør sig gældende, vil investor blive informeret herom ved aftaleindgåelsen ved investering i den pågældende afdeling.
 1. Investorkategorisering 
 • Det er pålagt Fundmarket A/S at kategorisere vores kunder som detailkunder eller virksomheder. Kategorien vil have indflydelse på, hvilke informationer vi skal bruge fra dig, dine investeringsmuligheder samt beskyttelsesniveau. 
 • Virksomheder skal være enten en personligt drevet virksomhed underlagt virksomhedsskatteordningen (VSO), et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS) for at kunne investere på Fundmarket A/S’ investeringsplatform.
 1. Private investorer 
 • Oprettelse som kunde og efterfølgende tilgang til din brugerprofil på Fundmarket.dk kræver NemID.
 • Som led i sikring af overholdelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er vi forpligtet til at gennemføre en kundekendskabsprocedure (KYC). Vi beder derfor vores kunder om visse oplysninger samt indsendelse af legitimation. Du skal således angive dit CPR-nummer, da det er en nødvendig information, som ikke automatisk følger med dit NemID. Vi kontrollerer, at CPR-nummeret er korrekt, ved at anvende NemID’s digitale forespørgselsfunktion.
 • Derudover skal du angive telefonnummer og e-mail. Endelig bedes du uploade billedsiden af dit kørekort eller pas. Vi gør opmærksom på, at digitalt kørekort til din kundeoprettelse ikke vil være gyldigt.
 • I tilfælde hvor billed-ID er ufuldstændigt eller ulæseligt, vil kundeoprettelsen ikke blive gennemført.
 • Hvis to privatpersoner, der sammen ejer de midler, der indskydes, er begge personer underskriftsberettigede ved oprettelsen.
 1. Særligt for private under 18 år 
 • Myndige forældre til børn under 18 år kan oprette en investeringskonto til deres børn. Som forældre skal du først selv oprettes med en privat investeringskonto. Derefter skal du henvende dig til Fundmarket A/S, via det interne mailsystem på kundeservice@fundmarket.dk og anmode om at få oprettet en konto til barnet.
 • Barnets navn og CPR-nummer skal angives. Barnet skal have en NemKonto. Myndige forældre kan handle på vegne af deres børn. Billedsiden af barnets pas eller sundhedskort skal uploades.
 • Vi gør opmærksom på, at digitalt sundhedskort til din kundeoprettelse ikke vil være gyldigt.
 • Ved salg af andele på et barns investeringskonto overføres pengene altid direkte til barnets NemKonto.
 • Som udgangspunkt bliver alle kunder på Fundmarket.dk oprettet som private investorer. Det betyder, at du har maksimal investorbeskyttelse.
 1. Virksomhedsinvestorer
 • Hvis du har selvstændig virksomhed og er tilmeldt virksomhedsskatteordningen, kan du anmode om at få oprettet en ekstra investeringskonto til denne eller anmode om, at din investeringskonto kun skal bruges til virksomhedsskatteordningen. Når du handler via en investeringskonto i virksomheds-skatteordningen, kan du kun købe beviser i akkumulerende investeringsfonde på Fundmarket.dk.
 • Oprettelse og login kræver brug af virksomhedens NemID (offentlige systemer). Når du investerer gennem en virksomhed, skal du ikke selv angive CVR-nummer. Det følger automatisk med dit NemID.
 • Oprettelse af virksomhedskonto forudsætter desuden, at følgende informationer afgives: navn, telefonnummer og e-mail. Endelig skal du uploade billedsiden af dit kørekort eller pas. Vi gør opmærksom på, at digitalt kørekort til din kundeoprettelse ikke vil være gyldigt.
 • For enkeltmandsvirksomheder/VSO kræver det ejeren af virksomhedens digitale underskrift for at oprette sig.
 • For et aktie-/anpartsselskab kræver det for virksomhedens oprettelse på Fundmarket.dk den/de tegningsberettigedes digitale underskrift.
 1. Investeringsrådgiver 
 • Hvis du er investeringsrådgiver, skal du – efter at have fulgt en af de ovennævnte oprettelsesprocedurer – henvende dig til Fundmarket A/S på kontakt@fundmarket.dk og anmode om at få din investeringskonto omklassificeret.
 1. Lukning af konto hos Fundmarket A/S 
 • Såfremt du vælger at lukke din investeringskonto hos Fundmarket A/S, skal du først sælge alle investeringsbeviser.
 • Dernæst skal du sørge for, at eventuelle faste overførsler til din investeringskonto bliver stoppet. Herefter skal du kontakte Fundmarket A/S via det interne mailsystem og anmode om, at investeringskontoen bliver lukket.
 • Når din investeringskonto er blevet lukket, kan du ikke længere logge ind på Fundmarket.dk. Af hensyn til lovgivningen beholder vi dog alle oplysninger om dine handler i minimum 5 år.
 1. Rettigheder vi forbeholder os 
 • Vi forbeholder os retten til at afvise en kundeoprettelse, såfremt den ikke opfylder de betingelser, vi sætter til den, og hvis oplysningerne er ufuldstændige eller usande. 
 • Retten til at indrette særlige procedurer eller indskrænke kundeoprettelsesmuligheder i tilfælde af høj trafik eller kundetilgang. 
 • Indrette yderligere krav for investeringer på enkeltfonde, eksempelvis krav om minimumsinvestering eller krav om investorstatus som ”semi-professionel”. 
 • At lukke en investeringsfond midlertidigt (suspension) grundet tekniske udfordringer, eller hvis markedet forudsætter det.
 • At lukke en investeringsfond permanent, såfremt dette bliver vedtaget på generalforsamling. Dette inkluderer også retten til at lukke investeringsfond for nye investorer eller yderligere investering af investorer, der allerede har investeret i investeringsfonden.
 1. Privatlivspolitik 
 • Fundmarket A/S behandler de personoplysninger, du frivilligt har afgivet, i forbindelse med kundeoprettelse på Fundmarket.dk, eller når du har skrevet dig op til vores nyhedsbrev. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik.
 1. Ændringer i Aftalen 
 • Du får besked på den e-mailadresse, du har oplyst til os, hvis vi ændrer betingelserne for vores indbyrdes aftale. Vi kan ændre dem uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig, f.eks. hvis vi tilføjer nye betalingsmetoder, ændrer tekniske forhold eller hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn, lovgivningsforskrifter eller myndighedspåbud. Ellers sker ændringerne med tre måneders skriftligt varsel. Hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye vilkår, skal du give Fundmarket A/S besked. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være omfattet af de nye vilkår, anser vi vores aftale for ophørt, når de nye vilkår træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.
 1. Klager 
 • Hvis du vil klage over en handel du har foretaget på Fundmarket.dk, kan du sende en mail gennem det interne mailsystem på Fundmarket.dk eller e-mail til kundeservice@fundmarket.dk. 
 • Vi svarer dog aldrig med almindelige e-mails, der indeholder detaljer om ordrer, beholdninger og lignende. 
 • Klager over vores persondatabehandling skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk. 
 • Klager over vores virke kan rettes mod Det finansielle ankenævn, Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, www.fanke.dk 
 • Såfremt du har bopæl i et EU-land, der ikke er Danmark, kan du rette klage gennem EU-Kommissionens online klageplatform ec.europa.eu/odr. Ved klage angives Fundmarket A/S’ e-mail-adresse: kundeservice@fundmarket.dk
 1. Tilladelse 
 • Fundmarket A/S har dobbelttilladelse som investeringsforvaltningsselskab samt forvalter af alternative investeringsfonde fra Finanstilsynet, jf. FT-nr. 17120.
 1. Værneting 
 • Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist vedrørende aftalen skal løses ved Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S’ værneting.

Kontaktoplysninger på Fundmarket A/S 

Fundmarket A/S
Agern Allé 24, 2970 Hørsholm
kundeservice@fundmarket.dk
Telefon: +45 38 42 21 42
CVR-nr.: 38 25 70 80