VÆRD AT VIDE – HVAD ER EN INVESTERINGSFOND?

Hvad er en investeringsfond?

En investeringsfond er en kollektiv investeringsordning, hvor mange investorer investerer sammen. Investeringsfonden har en professionel kapitalforvalter, som varetager investeringerne inden for de givne investeringsrestriktioner og risikorammer for investeringsfonden.

Den grundlæggende idé med en investeringsfond er, at en række investorer ved at forene sig opnår adgang til ekspertise, risikospredning og kan spare omkostninger/opnå stordriftsfordele, som ellers er forbeholdt de største investorer.

Du sparer tid med en investeringsfond

Det kræver tid og en vis indsigt, hvis du selv investerer dine penge. Når du investerer dine penge via en investeringsfond, sørger en professionel kapitalforvalter for, at dine sparepenge bliver passet og plejet, uden at du skal foretage dig yderligere. 

Med en investeringsfond får du professionel pleje

Når du investerer i en investeringsfond, plejer investeringsfondens kapitalforvaltere løbende investorernes investeringer. Plejen sikrer, at investeringsfonden overholder de målsætninger og følger den risikoprofil, som bestyrelsen har lagt for investeringsfonden.

Du får risikospredning

Når du investerer i en investeringsfond, får du spredt din risiko, fordi investeringsfonden investerer investorernes penge i en lang række forskellige papirer – fx fra forskellige lande, brancher eller selskaber. Har du fx investeret i en investeringsfond med europæiske aktier, bliver dine penge bredt ud over mange aktier fra flere europæiske lande.

Du kan spare penge med en investeringsfond

Der er omkostninger forbundet med at investere. Når du investerer gennem en investeringsfond, kan du ofte spare omkostninger. Dette er også tilfældet, når du investerer i investeringsfonde ved hjælp af Fundmarkets investeringsplatform. Det kan du læse mere om her.

Opbygning af en investeringsfond

En investeringsfond er normalt opdelt i afdelinger, der har hver sin investeringsstrategi og risikoprofil. En afdeling kan f.eks. investere i danske aktier, danske obligationer eller virksomhedsobligationer. Hver afdeling har en kapitalforvalter, som har viden om netop den investeringsstrategi, afdelingen har valgt.

Afdelingerne i investeringsfonden kan opdeles i andelsklasser. Andelsklasserne kan differere på f.eks. valuta, distributionsmetode eller andet. Alle andelsklasserne under en afdeling har samme investeringsstrategi som afdelingen.

Investeringsfonde har deres egen bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens opgave er bl.a. at sikre, at investeringsfondene drives forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Fundmarket varetager den daglige ledelse af investeringsfondene. Det sker i overensstemmelse med lovgivningen, Finanstilsynets retningslinjer, investeringsfondenes vedtægter samt anvisninger fra disses bestyrelser, herunder investeringsrammer for de enkelte fonde.

Investeringerne foretages gennem en depotbank, som har særskilt forpligtelse (depositarfunktion) til at føre dagligt tilsyn med, at investeringsfonden overholder lovregler og egen investeringsstrategi.


VÆRD AT VIDE – HVAD ER EN INVESTERINGSFOND?

Forskellen på en investeringsforening og kapitalforening

Vores investeringsfonde er etableret enten som investeringsforening eller kapitalforening. En investeringsforening (UCITS) er reguleret efter lov om investeringsforeninger m.v. En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF) og er reguleret efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Forskellen på en investeringsforening og kapitalforening er således den lovgivning, som de hver især opererer under. Lovgivningen for investeringsforeninger er mere detaljeret og indeholder en højere grad af investorbeskyttelse, fordi investeringsforeninger er målrettet private investorer. Kapitalforeninger udbydes som udgangspunkt ikke til private investorer, da investeringerne kan være mere risikable.

Kapitalforeninger kan ligesom investeringsforeninger opdeles i afdelinger og andelsklasser.


VÆRD AT VIDE – HVAD ER EN INVESTERINGSFOND?

Vigtigt at vide om investeringsfonde

Herunder kan du får et indblik og yderligere svar på nogle af de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med en investeringsfond.

Omkostninger i en investeringsfond

Omkostningsnøgletal, metoderne til beregning og offentliggørelse heraf er lovbestemte.

Administrationsomkostninger

Investeringsfonden betaler de administrationsomkostninger, som påløber hver enkelt afdeling. Administrationsomkostningerne udgør bl.a. honorar til investeringsforvaltningsselskab og kapitalforvalter, Finanstilsynet, depotbank, bestyrelseshonorar og revisionshonorar.

I årsrapporten vil du kunne finde nøgletallet administrationsomkostninger i procent.

Løbende omkostninger

I dokumentet central information fremgår nøgletallet løbende omkostninger i procent. Dette er også det omkostningsnøgletal, som Fundmarket viser.

I løbende omkostninger indgår administrationsomkostninger i procent samt eventuelle indirekte omkostninger. Hvis en investeringsfond investerer i andre investeringsfonde, medregnes en proportional andel af disse indirekte omkostninger.

Indirekte handelsomkostninger

Indirekte handelsomkostninger er et teknisk nøgletal. Ved porteføljeomlægninger beregnes de indirekte handelsomkostninger, som halvdelen af den forskel der er mellem købs- og salgskurser for de værdipapirer eller finansielle kontrakter, som afdelingen investerer i. Dette tal kan kun estimeres, men er under alle omstændigheder indeholdt i afkastet.

Skat i investeringsfonde

En investeringsfond er typisk ikke skattepligtig, derfor beskattes investor af sin investering.

Kursavancer og udbytter fra investeringsforeninger er skattepligtige. Opgørelsesmetoden og skatteprocenten afhænger af, hvem der investerer, og hvilke investeringsbeviser, man investerer i.

Selskaber inklusive virksomhedsskatteordningen beskattes efter lagerprincippet, hvilket vil sige at man er skattepligtig af såvel realiserede som urealiserede avancer i skatteåret. Alle kursavancer har samme skatteprocent.

Private investorer, som investerer frie midler, beskattes efter forskellige metoder, og har forskellige skatteprocenter, afhængigt af, hvilke investeringsbeviser, der investeres i:

Udloddende, aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter realisationsprincippet og beskattes som aktieindkomst.

Udloddende, obligationsbaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter realisationsprincippet og beskattes som kapitalindkomst.

Akkumulerende, aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter lagerprincippet og beskattes som aktieindkomst.

Akkumulerende, ikke-aktiebaserede investeringsbeviser: Avancer opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst.