Privatlivspolitik for Fundmarket A/S

Indledning

 • Bestyrelsen i Fundmarket A/S har fastsat denne privatlivspolitik for Fundmarket A/S’ behandling af personoplysninger i Danmark.
 • Fundmarket A/S (herefter ”Fundmarket”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af denne politik.
 • Kontaktoplysningerne på Fundmarket er: Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm, CVR-nr.: 38 25 70 80, tlf. 38 42 21 42, e-mail: kontakt@fundmarket.dk.
 • Politikken fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Fundmarket.
 • Politikken gælder for private investorer og potentielle private investorer i de investeringsfonde, som Fundmarket forvalter, samt for øvrige privatpersoner, som vi er i dialog med eller samarbejder med.
 • Formålet med retningslinjerne er at gøre kunder opmærksomme på vores retsgrundlag for behandlingen, hvilke persondata vi behandler, kundernes rettigheder, særlige forhold angående videresendelse til myndigheder eller tredjepart, klageadgang samt kontaktinformationer på Fundmarket.
 • Hvilke personoplysninger behandler vi?
 • Fundmarket behandler de personoplysninger, som du frivilligt har afgivet, i forbindelse med kundeoprettelse på Fundmarket.dk, eller når du har skrevet dig op til vores nyhedsbrev.
 • De personoplysninger, Fundmarket behandler, fremgår her (udtømmende opregning). Bemærk, at det vil være afhængigt af, hvilken tjeneste du har gjort brug af, om det er alle, eller kun et udvalg af de oplistede persondata, vi bruger:
  • CPR-nr.NavnAdresseTelefonnummerE-mailBilled-ID (pas eller kørekort)ID uden billede (navneattest, dåbsattest, personattest eller sundhedskort)Statsborgerskab(er)Oplysninger om finansielle og økonomiske forhold, herunder bankoplysninger og skattepligt
  • Oplysninger om politisk eksponerede personer (PEP’er) samt disses nærtstående og nære samarbejdspartnere
 • Det er en forudsætning for vores ydelser, at de afgivne personoplysninger er korrekt afgivet og sande. Ændrer en eller flere personoplysninger sig undervejs i kundeforholdet, bedes kunden kontakte den dataansvarlige angivet under punkt 1.2.
  • Fundmarket kan i nogle tilfælde være nødsaget til at afslutte kundeforholdet, hvis kundekendskabsprocedure ikke kan gennemføres.
 • I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, indhenter Fundmarket dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
  • Fundmarket oplyser kunden om, at de indhentede oplysninger om kunden, jf. hvidvaskloven § 16, stk. 1, alene vil blive brugt til at opfylde forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til f.eks. markedsføringsformål.
 • Vi benytter mailsystemet Brevo (tidligere Sendinblue) i i forbindelse med afsendelse af vores nyhedsbreve samt øvrige informationer. I den forbindelse opbevares din e-mail og navn på Brevo-servere. Disse data benyttes udelukkende af Fundmarket til de førnævnte afsendelser og er ikke tilgængelige for tredjeparter. Du kan til enhver tid til- og afmelde nyhedsbrevet via din profil hos Fundmarket eller direkte links i vores nyhedsbreve. Du kan læse Brevo privatlivspolitik her.
 • Hvad bruger vi personoplysningerne til?
 • Vi behandler dine personoplysninger for at tilbyde dig de bedste løsninger, markedsføring (såfremt samtykke er eksplicit afgivet til dette), beskytte dig mod svig samt overholde vores aftaler med dig:
 • Så vi kan tilbyde dig som potentiel kunde vores ydelser på Fundmarket.dk.
  • Kommunikation med dig om dine produkter og ydelser med henblik på opfyldelse af lov- og myndighedskrav samt ekspedition.
  • Markedsføring af vores produkter og ydelser, herunder markedsføring på vegne af investeringsrådgivere og porteføljeforvaltere, hvis vi har indhentet din tilladelse eller har mulighed for det i henhold til lovgivningen. Vi benytter ikke cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside.
  • Overholdelse af gældende lovgivning samt andre reguleringsmæssige og administrative formål, herunder identifikation og verifikation i henhold til hvidvaskloven, risikostyring samt forebyggelse og opdagelse af hvidvask, svig og andre former for økonomisk kriminalitet. Med hensyn til bekæmpelse af hvidvask er vi ved lov forpligtet til med regelmæssige mellemrum at bede om dokumentation for din identitet, så længe du er kunde hos os.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger
 • Lovlig behandling af persondata kræver et retsgrundlag. Følgende er retsgrundlaget for Fundmarkets persondatabehandling:
  • Retningslinjerne forbehandling af persondata følger EU’s Databeskyttelsesforordning nr. 2016/679 (”GDPR”)
  • Du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et specifikt formål, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a.
  • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, f.eks. i henhold til
   • hvidvaskloven
   • skattekontrolloven
   • lov om finansiel virksomhed
   •  CPR-loven.
  •  Det er nødvendigt for at varetage Fundmarkets legitime interesser, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Dette kan f.eks. være af hensyn til dokumentation og sikkerhed, for at forebygge og opdage hvidvask, for at forebygge og opdage svig, misbrug og tab, for at styrke it- og betalingssikkerheden og som led i direkte markedsføring. Vi gør kun dette, såfremt vores legitime interesse i det enkelte tilfælde vægter tungere end dine interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme persondata er:
   • Dit udtrykkelige samtykke, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2, litra a.
   • Hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2, litra f.
   • Af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2, litra g.

               Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

 • Videregivelse eller modtagelse af persondata til tredjepart
 • Offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lovgivning eller som følge af retskendelser eller forespørgsler fra politiet, fogedretten eller andre myndigheder. Disse omfatter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med hvidvaskloven, skattemyndighederne i overensstemmelse med skattekontrolloven og Danmarks Nationalbank vedrørende statistikformål og lignende.
 • Tilsynsmyndigheder som f.eks. Finanstilsynet, retshåndhævende myndigheder og myndigheder i Danmark og andre lande, herunder lande uden for EU/EØS, i forbindelse med deres opgaver.
 • Eksterne investeringsrådgivere og porteføljeforvaltere, der bringer kundeforhold over i Fundmarket, hvor der er afgivet samtykke til denne persondataudveksling.
 • Rettigheder
 • Retten til indsigt: Vedkommende kan få indsigt i de persondata, som Fundmarket samt databehandler opbevarer om kunden. Der vil ikke blive givet adgang til andres persondata eller fortrolige oplysninger.
 • Retten til berigtigelse: Er persondata opbevaret af Fundmarket eller databehandler ikke korrekt, kan vedkommende, som de pågældende persondata vedrører, få rettet oplysningerne.
 • Ret til sletning: Persondata kan blive slettet, såfremt vedkommende anmoder om dette. Der kan forekomme begrænsninger af sletteretten, herunder af hensyn til overholdelsen af en retslig forpligtigelse.
  • Fundmarket opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er blevet registreret eller anvendt til, hvortil disse data slettes. Det betyder, at personoplysninger vil blive opbevaret, så længe et kundeforhold er aktivt og efter afslutningen af kundeforholdet af dokumentationshensyn, så længe en retlig forpligtelse hertil består. Dette er som udgangspunkt fem år.
 • Ret til indsigelse: Der kan gøres indsigelse mod Fundmarket og databehandlernes behandling af persondata.
 • Ret til begrænsning: Personer kan anmode om at få deres fremtidige behandling af egne persondata begrænset, såfremt behandlingen ikke længere opfylder kravene om legitimitet eller gyldigt og relevant grundlag for behandling og opbevaring.
 • Kontaktoplysninger og klage
 • Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@fundmarket.dk eller telefon: 38 42 38 21.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 • Revision af politikken
 • Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik, vil vi publicere den reviderede politik her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores retningslinjer, som i betydelig grad ændrer vores praksis for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, f.eks. ved at sende en e-mail.

Opdateret den 24. august 2023