Persondata

Retningslinjer for brug af kunders persondata i Fundmarket A/S

 1. Indledning
 • I medfør af § 122 i lov om finansiel virksomhed og persondataforordningen skal Fundmarket A/S (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) udarbejde retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives og behandles.
 • Fundmarket A/S er dataansvarlig for behandlingsaktiviteten af persondata. Kontaktoplysningerne på Fundmarket A/S er: Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm, CVR: 38 25 70 80, Tlf. 38 42 21 42, Mail: kontakt@fundmarket.dk
 • Formålet med retningslinjerne er, at gøre kunder opmærksomme på vores retsgrundlag for behandlingen, hvilke persondata vi behandler, kundernes rettigheder, særlige forhold angående videresendelse til myndigheder eller 3.part, klageadgang samt kontaktinformationer på Fundmarket A/S.
 1. Hvilke personoplysninger behandler vi
 • Fundmarket A/S behandler de personoplysninger du frivilligt har afgivet, i forbindelse med kundeoprettelse på fundmarket.dk eller når du har skrevet dig op til vores nyhedsbrev.
 • De personoplysninger Fundmarket A/S behandler er utømmeligt opgjort her. Bemærk, at det vil være afhængigt af hvilken tjeneste du har gjort brug af, om det er alle, eller kun et udvalg af de listede persondata vi bruger:
  • Cpr-nummer
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Billed-id (Pas eller kørekort)
  • Statsborgerskab(er)
  • Oplysninger om økonomiske forhold, herunder bankoplysninger og skattepligt
  • Oplysninger om nærtstående politisk eksponerede personer
 • Det er en forudsætning for vores ydelser, at de afgivne personoplysninger er afgivet korrekt og sande. Ændre en eller flere personoplysninger sig undervejs i kundeforholdet, bedes de kontakte dataansvarlige på de kontaktdetaljer angivet under punkt 1.2.
  • Fundmarket kan i nogle tilfælde være nødsaget til at afslutte kundeforholdet, hvis kundekendskabsproceduren ikke kan gennemføres.
 • I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask, indhenter Fundmarket dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
  • Fundmarket oplyser kunden om, at de indhentede oplysninger om kunden jf. hvidvaskloven § 16, stk. 1 alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til f.eks. markedsføringsformål.
 1. Hvad bruger vi personoplysningerne til
 • Vi behandler dine personoplysninger for at tilbyde dig de bedste løsninger, markedsføring (såfremt samtykke er eksplicit afgivet til dette), beskytte dig mod svig og overholde vores aftaler med dig:
 • Så vi kan tilbyde dig som potentiel kunde vores ydelser på Fundmarket.dk.
 • Kommunikation med dig om dine produkter og ydelser med henblik på opfyldelse af lov- og myndighedskrav, operations samt ekspedition.
 • Markedsføring af vores produkter og ydelser, herunder markedsføring på vegne af investeringsrådgivere, hvis vi har indhentet din tilladelse eller har mulighed for det i henhold til lovgivningen. Vi benytter ikke cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside.
 • Overholdelse af gældende lovgivning samt andre reguleringsmæssige og administrative formål, herunder identifikation og verifikation i henhold til hvidvaskloven, risikostyring samt forebyggelse og opdagelse af hvidvask, svig og andre former for økonomisk kriminalitet. Med hensyn til bekæmpelse af hvidvask er vi ved lov forpligtet til med regelmæssige mellemrum at bede om dokumentation for din identitet, så længe du er kunde hos os.
 1. Retsgrundlaget for vores behandling af persondata
 • Lovlig behandling af persondata kræver et retsgrundlag. Følgende er retsgrundlaget for Fundmarket A/S’ persondatabehandling:
  • Retningslinjerne for persondata følger EU-databeskyttelsesforordningen nr. 2016/679
  • Du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et specifikt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a).
  • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b).
  • Overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6.1(c), f.eks. i henhold til
   • hvidvaskloven
   • skattekontrolloven
   • lov om finansiel virksomhed
   • CPR-loven.
  • Det er nødvendigt for at varetage Fundmarket A/S’ legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6.1(f). Dette kan f.eks. være af hensyn til dokumentation og sikkerhed, for at forebygge og opdage hvidvask, for at forebygge og opdage svig, misbrug og tab, for at styrke it- og betalingssikkerheden og som led i direkte markedsføring. Vi gør kun dette, såfremt vores legitime interesse i det enkelte tilfælde vægter tungere end dine interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme persondata er:
   • Dit udtrykkelige samtykke, jf. persondata– forordningens 9.2(a).
   • Hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. persondata– forordningens 9.2(f).
   • Af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. persondataforordningens art. 9.2(g).
 1. Videregivelse eller modtagelse af persondata til tredjepart
 • Offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lovgivning eller som følge af retskendelser eller forespørgsler fra politiet, fogedretten eller andre myndigheder. Disse omfatter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med hvidvaskloven, skattemyndighederne i overensstemmelse med skattekontrolloven og Danmarks Nationalbank vedrørende statistikformål og lignende.
 • Tilsynsmyndigheder som f.eks. Finanstilsynet, retshåndhævende myndigheder og myndigheder i Danmark og andre lande, herunder lande uden for EU og EØS, i forbindelse med deres opgaver.
 • Eksterne investeringsrådgivere der bringer kundeforhold over i Fundmarket A/S’ hvor der er afgivet samtykke til denne persondataudveksling.
 1. Rettigheder
 • Retten til indsigt: Vedkommende kan få indsigt i den persondata Fundmarket A/S, samt databehandler, opbevarer på dem selv. Der vil ikke blive givet adgang til andres persondata eller fortrolige oplysninger.
 • Retten til berigtigelse: Er persondata opbevaret af Fundmarket A/S eller databehandler ikke korrekt, kan vedkommende for hvem persondataen vedrøre, få rettet oplysningerne.
 • Ret til sletning: Persondata kan blive slettet såfremt vedkommende anmoder om dette. Der kan forekomme begrænsninger af sletteretten:
  • Jævnfør hvidvaskloves §30 stk. 1, nr. 2 vil oplysninger om kundetransaktioner blive slettet 5 år efter endt kundeforhold, men ikke før.
 • Ret til indsigelse: Der kan, i visse tilfælde gøres indsigelse mod Fundmarket og databehandlernes behandling af persondata.
 • Ret til begrænsning: Personer kan anmode om, at få deres fremtidige behandling af egen persondata begrænset, såfremt behandlingen ikke længere opfylder kravene om legitimitet eller gyldigt og relevant grundlag for behandling og opbevaring.
 1. Kontaktoplysninger og klage
 • Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@fundmarket.dk eller telefon: Tlf. 38 42 21 42.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.
 1. Revisioner af Retningslinjerne
 • Hvis vi ændrer vores retningslinjer om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores retningslinjer , som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail.

Retningslinjerne blev opdateret den 19. marts 2021.