27. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 27. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2022, herunder foreslået udbytte og bestyrelsesmedlemmernes honorar, blev enstemmigt godkendt. Der udloddes således 1,80 kr. pr. andel i afdeling Optimal – Danske Aktier, klasse kontoførende. Udlodningen udbetales til investorerne den 3. maj 2023.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023 blev desuden godkendt.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og Thomas Einfeldt som næstformand.

På generalforsamlingen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisor.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:

– Fusion af afdeling Optimal – Alternative Investeringer KL og afdeling Optimal – Globale Aktier KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

– Ændring af afdelingsbeskrivelsen for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL i § 6 således, at afdelingen fremover bliver akkumulerende i stedet for udloddende.

– Mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger.

Generalforsamlingen tilsluttede sig alle forslagene, der blev enstemmigt vedtaget. Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt
Fundmarket A/S