Investeringsfond

Optimal Invest A/S

Optimal Invest A/S’s målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Optimal Invest A/S gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter

Om afdeling Optimal Danske Aktier

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.

Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Afdelingen investerer fortrinsvist i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske værdipapirer, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Optimal – Danske Aktier kl f

Om afdeling Optimal Danske Obligationer

Afdelingen tilstræber at investere i op mod 25 forskellige danske, hovedsageligt realkreditobligationer, denomineret i danske kroner eller euro.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt.

Det tilstræbes, at det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 10 år.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Optimal – Danske Obligationer kl f

Om afdeling Optimal Globale Obligationer

Afdelingen investerer den samlede formue i indeksbaserede UCITS ETF’er, der indeholder tre komponenter hhv. virksomhedsobligationer i kategorien Investment grade og Non-Investment grade samt obligationer fra emerging markets-lande.

Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger.

Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 procentpoint overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Optimal – Globale Obligationer kl f

Om afdeling Optimal Mix

Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’er) og danske obligationer.

Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51 pct. aktier og maksimalt 49 pct. obligationer, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5 procentpoint overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Optimal – Balance Mix kl f

Om afdeling Optimal – Globale Aktier

Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’er) som vælges ved en aktiv udvælgelsesproces af de indeksforeninger, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko, robusthed og sikkerhed til lave omkostninger.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
a. Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific. Op til 100 pct.
b. Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets. Maksimalt 20 pct.
c. Grænse-markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia). Maksimalt 10 pct.

Den løbende porteføljepleje består af maksimalt 15 % forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water og m.m.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Central Investorinformation Optimal – Globale Aktier kl f

Om afdeling Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst

Afdelingen har i henhold til § 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Finanstilsynets tilladelse til at investere som feederinstitut.
Afdelingen skal således investere minimum 85 pct. af formuen i en anden UCITS (masterinstitut).
Afdelingens masterinstitut er klasse f i masterinstituttet: Investeringsforeningen Portfolio-Manager – Optimal – Globale Aktier.
Masterinstituttet investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

  • Udviklede markeder: Op til 100%
  • Nye markeder: Maksimalt 20%
  • Grænse markeder: Maksimalt 10%

Masterinstituttet har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.
Afdelingen er akkumulerende.
Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst har ikke et benchmark da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet.
Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage. Anbefaling:

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Central Investorinformation Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst