Investeringsfond

Panorama Invest

Panorama Invests mål er at opnå et højt langsigtet absolut afkast med en god langsigtet kapitalbeskyttelse.

Vi har lang investeringserfaring og investerer selv et væsentligt beløb i fonden sammen med vores medinvestorer. Strategien har historisk givet et højt afkast og en god langsigtet kapitalbeskyttelse, og det kan du læse mere om på vores hjemmeside.

Panorama Invest investerer aktivt ud fra en erfaring og en filosofi om, at markedet ikke er effektivt, og at dette giver gode muligheder for at skabe merafkast over tid.

Panorama Invest investerer som langsigtet ejer i kvalitetsselskaber, så længe de er væsentligt undervurderede. Når et selskabs aktiekurs nærmer sig vores konservative estimat af fundamental værdi, sælges investeringen og provenuet geninvesteres i nye undervurderede kvalitetsselskaber eller midlertidigt i primært korte statsobligationer.