Investeringsfond

Panorama Invest

Panorama Invests mål er at opnå et højt langsigtet absolut afkast med en god langsigtet kapitalbeskyttelse.

Vi har lang investeringserfaring og investerer selv et væsentligt beløb i fonden sammen med vores medinvestorer. Strategien har historisk givet et højt afkast og en god langsigtet kapitalbeskyttelse, og det kan du læse mere om på vores hjemmeside.

Panorama Invest investerer aktivt ud fra en erfaring og en filosofi om, at markedet ikke er effektivt, og at dette giver gode muligheder for at skabe merafkast over tid.

Panorama Invest investerer som langsigtet ejer i kvalitetsselskaber, så længe de er væsentligt undervurderede. Når et selskabs aktiekurs nærmer sig vores konservative estimat af fundamental værdi, sælges investeringen og provenuet geninvesteres i nye undervurderede kvalitetsselskaber eller midlertidigt i primært korte statsobligationer.

Om afdeling Panorama Invest, kl n

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast for investorerne.

Afdelingen investerer i globale aktier ud fra specifikke forventninger tilden enkelte akties afkast.

Afdelingen kan desuden investere i obligationer udstedt eller garanteret af et EU/EØS-land, disse landes offentlige myndigheder eller supranationale myndigheder, i danske realkreditobligationer samt i amerikanske statsobligationer. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., herunder i ETF’er baseret på råvarer og ædelmetaller.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (“SFDR”). Afdelingen inddrager således ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Afdelingen investerer som langsigtede ejere i kvalitetsselskaber i udviklede markeder, så længe de er væsentligt undervurderede. Når et selskabs aktiekurs nærmer sig et konservativt estimat af fundamental værdi, sælger afdelingen og geninvesterer provenuet plus gevinsten i nye undervurderede kvalitetsselskaber eller midlertidigt i statsobligationer. Gevinsterne forventes løbende at skabe en højere kapitalbase for den fremtidige forrentning og det skaber det høje langsigtede afkast – også kaldet compounding.

Afdelingen følger en investeringsstrategi om absolut afkast.

Investeringsstilen henvender sig til investorer med en middel til høj risikoprofil og langsigtet investeringshorisont.

Afdelingen er akkumulerende.

Aktieklassens valuta er DKK. Fondens referencevaluta er DKK.

Central Investorinformation Panorama Invest, kl n