Investeringsfond

Petersen & Partners

Petersen & Partners er en uafhængig porteføljeforvalter med mange års erfaring inden for porteføljeforvaltning for professionelle investorer såsom pensionsfonde, fonde, selskaber, familiekontorer og enkeltpersoner med høj nettoformue.

Petersen & Partners er en uafhængig forvalter med et erfarent team af enkeltpersoner og dedikeret udelukkende til at skabe værdi for investorerne.

Petersen & Partners modulære tilgang til porteføljekonstruktion giver investorer adgang til løsninger af institutionel kvalitet til priser, der normalt kun er tilgængelige for pensionskasser.

Om afdeling Petersen & Partners Loans KL f

Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S er afdelingens porteføljeforvalter.

Afdelingen investerer hovedsageligt i investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen kan desuden investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Inden for det fastlagte investeringsunivers investerer afdelingen primært i europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.

Afdelingen investerer primært i investeringsfonde udstedt i EUR eller DKK. Desuden kan afdelingen investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Investering kan ske i obligationer, som er udstedt i et EU- eller EØSland, og som er udstedt i EUR eller DKK.

Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til kreditobligationer og loans og med en tidshorisont på mindst 3 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Central Investorinformation Petersen & Partners Loans , kl f

Om afdeling Petersen & Partners Loans KL u

Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S er afdelingens porteføljeforvalter.

Afdelingen investerer hovedsageligt i investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen kan desuden investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Inden for det fastlagte investeringsunivers investerer afdelingen primært i europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.

Afdelingen investerer primært i investeringsfonde udstedt i EUR eller DKK. Desuden kan afdelingen investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Investering kan ske i obligationer, som er udstedt i et EU- eller EØSland, og som er udstedt i EUR eller DKK.

Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til kreditobligationer og loans og med en tidshorisont på mindst 3 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Central Investorinformation Petersen & Partners Loans , kl u

Om afdeling Petersen & Partners Sustainable World KL

Afdelingen har som mål at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset ved at investere i selskaber med positive bæredygtighedskarakteristika til en risiko på niveau med verdensindekset.

Afdelingen investerer fortrinsvis i globale aktier eller aktiebaserede værdipapirer og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at afkastet kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Afdelingen har fokus på at investere i langsigtede attraktive aktier – typisk omkring 30-50 selskaber, hvor bæredygtighed har en betydelig rolle i udvælgelsen og evalueringen.Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis.

Afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark) er MSCI ACWI, målt i DKK.

Afdelingen forvaltes aktivt og anvender et benchmark til aktivfordeling, risikomåling og sammenligningsformål. Investeringsforvalteren har fuld handlefrihed med hensyn til sammensætningen af afdelingens portefølje, omend benchmarkets elementer generelt er repræsentative for afdelingens portefølje. Afdelingen følger dog ikke benchmarket, og kan investere i instrumenter, der ikke indgår i benchmarket. I hvor høj grad sammensætningen af afdelingens portefølje adskiller sig fra benchmarket, vil variere over tid, og afdelingens resultater kan afvige betydeligt fra benchmarkets.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika og sikrer god ledelsespraksis igennem inklusion, screening og eksklusion. Yderligere information herom fremgår af afdelingens prospekt, herunder SFDR-bilag.

Central Investorinformation Petersen & Partners Sustainable World KL

Om afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer

Afdelingen investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.

Værdipapirerne vil primært have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller være handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC-Fixed Income marked, som er reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, som omsættes på det amerikanske OTC-Fixed Income marked.

Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis.

Afdelingen er akkumulerende.

Afdelingen er bevisudstedende.

Andele, som er registreret i en værdipapircentral, udstedes gennem denne med en pålydende værdi på 10.000 DKK.

Tegningsted: Fundmarket A/S

Central Investorinformation Petersen & Partners Grønne Obligationer

Om afdeling Petersen & Partners Grønne Obligationer II

Afdelingens investeringsstrategi er afgrænset til at investere i grønne, europæiske obligationer som følger ICMA Green Bonds Principles og/eller EU’s standarder for grønne obligationer. Derudover investerer afdelingen ikke i obligationer fra udstedere, som har en væsentlig del af deres omsætning fra fossile brændsler, våbenproduktion og endeligt må udstederne ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtighedskriterier.
Afdelingen investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.

Værdipapirerne vil primært have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller være handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC-Fixed Income marked, som er reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, som omsættes på det amerikanske OTC-Fixed Income marked.

Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Tegningsted: Fundmarket A/S

Central Investorinformation Petersen & Partners Grønne Obligationer II