Investeringsfond

PP Capital Asset Management

PP Capital Asset Management tilbyder individuel rådgivning og forvaltning, der lægger vægt på risikoprofil og investeringshorisont. Helt centralt for vores tilgang til kapitalforvaltning ønsker vi at opbygge et gensidigt tillidsforhold.
Hvis du ønsker en gennemgang af dine nuværende investeringer, eller hvis du overvejer at foretage nye investeringer, vil PP Capital Asset Management med glæde mødes, så vi sammen kan få en god dialog om de investeringer, som vi mener, vil passe dig.

Om afdeling PP Capital StockPick

Afdelingen har mulighed for at investere i en global portefølje, der inkluderer 17 til 30 børsnoterede selskaber.

Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Helt centralt for udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast. Der investeres kun i solide selskaber, der generer gode absolutte afkast og stabilitet gennem kriser.

Afdelingen har p.t ingen intention om at benytte afledte finansielle instrumenter og må ikke aktivt investere i unoterede selskaber. Tildelte unoterede eller afnoterede selskaber kan dog beholdes. Risikoen i porteføljen mindskes ved at øge kontantandelen i afdelingen.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Central Investorinformation PP Capital StockPick KL n

Om afdeling PP Capital BASIS

Afdelingens målsætning er, på baggrund af globale økonomiske og finansielle analyser, at sammensætte en aktivt forvaltet global portefølje, der opnår den bedst mulige balance mellem langsigtet afkast og risiko.

Udgangspunktet er at have en eksponering så tæt som muligt på en 70%/30%, eller 30%/70%-fordeling mellem aktier og obligationer, afhængigt af markedsbetingelserne.

Investeringerne foretages primært gennem udvælgelse af ETF’er og/eller fonde, der underliggende består af aktivklasserne; aktier, obligationer og alternativer.

Bæredygtighedsklassifikation br> Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Central Investorinformation PP Capital – BASIS, kl n EUR

Om afdeling PP Capital Tactical Asset Allocation

Der investeres primært i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.

Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.

Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.

Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.

Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Central Investorinformation PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR

Om afdeling Realkreditobligationer – i likvidation

I likvidation

Afdelingen kan handles ved at tage kontakt til PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S eller Fundmarket A/S

Afdelingen investerer i danske realkredit- og statsobligationer.

Afdelingen investerer primært i danske realkredit- og statsobligationer, udstedt af danske realkreditinstitutter eller den danske stat, denomineret i danske kroner eller euro.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. Udgangspunktet er investering i højtforrentede danske realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter i danske kroner, med mulighed for absolut eksponering på 200% af afdelingens egenkapital.

Det tilstræbes, at det samlede risikomål, beregnet som vægtet optionsjusteret varighed, samlet ikke overstiger 10 år. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og gøre brug af repoforretninger.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”).

Andelsklassen foretager ikke udlodning, alle indtægter geninvesteres.

Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer med en tidshorisont på mindst 5 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Central Investorinformation Realkreditobligationer KL